SJOCH NO HJIR FOAR IT GRUTTE FEEST FAN KNEPPELJE NEI KEPPELJE